Bahagian-Bahagian di JPM

Bahagian-Bahagian di JPM

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Fungsi
 • Mengkaji, merancang, mengurus dan membangunkan modal insan.
 • Melestarikan ekosistem organisasi yang kondusif melalui aktiviti inovasi.
Seksyen
 • Seksyen Pengurusan Sumber Manusia – Noryusran Bin Sairan
 • Seksyen Pembangunan Organisasi & Pengurusan Perjawatan – Norhadzirah Binti Mohd Nor
 • Seksyen Pembangunan Sumber Manusia – Jasrihana Binti Jaapar
 • Seksyen Pengurusan Inovasi & Dasar – Rosmida Binti Omar 
 • Seksyen Pengurusan Prestasi – Salmah Binti Shahidan
 • Seksyen Kualiti dan Penyelarasan - Farzana Binti Ahmad Riza
 • Seksyen Pengurusan Psikologi - Badrul Hisham Bin Abu Hani
 • Seksyen Penyelarasan dan Khidmat Sokongan – Maimun Binti Saban

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Fungsi
 • Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan peruntukan perbelanjaan serta pelaksanaan projek-projek pembangunan JPM mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa.
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pelaksanaan projek pembangunan kepada Jabatan/Agensi JPM.  

 

Bahagian Pembangunan - Ahmad Syahir Bin Mohd Nasir

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 Fungsi
 • Merancang, mengurus dan menyelaras penyediaan dan penyelenggaraan keperluan dan fasiliti pejabat, bangunan dan landskap.  
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta memberi khidmat nasihat berkaitan ICT.
 • Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam pengurusan rekod dan pendokumentasian, sistem keselamatan dan perkhidmatan perpustakaan.  
 • Memberi perkhidmatan yang berkesan dalam keurusetiaan mesyuarat, kebajikan dan sukan.
Seksyen
 • Seksyen Pentadbiran - Adila Sabri Bin Muhammad
 • Seksyen Pengurusan Rekod - Norsuriaty Binti Awang Hassim
 • Seksyen Keselamatan - Nazrul Rizal Bin Abdul Rahim
 • Seksyen Pengurusan Aset - Mohd Kyizzad Bin Mesran
 • Seksyen Perpustakaan - Rosmieni Binti Che’ Mat
 • Seksyen Pengurusan Fasiliti - Khairul Nur Bin Osman

BAHAGIAN KEWANGAN

  Fungsi
 • Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau penyediaan Bajet Mengurus Jabatan dan Agensi di bawah JPM (B06), melaksana dan menyelia perbelanjaan mengikut dasar, arahan, peraturan dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan aset alih Kerajaan di JPM.
  Seksyen
 • Seksyen Kewangan - Shahrul Kamal Bin Osman
 • Seksyen Kewangan dan Akaun - Siti Noor Baiti Binti Mustafa
 • Seksyen Urusetia Lembaga Perolehan - Noor Fazian Binti Dolah

BAHAGIAN AKAUN

  Fungsi
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
 • Memantapkan sistem pengurusan maklumat perakaunan dan kewangan yang menepati keperluan pembuat keputusan.
 • Memastikan perkhidmatan perakaunan dan pengurusan maklumat kewangan dilaksanakan dengan cekap mengikut kehendak undang-undang, peraturan kewangan dan Piawaian Perakaunan Kerajaan yang berkuat kuasa
 • Menyempurnakan 98% larian bayaran (payment run) dalam tempoh dua(2) hari bekerja daripada tarikh arahan pembayaran diperaku 2.
Seksyen
 • Seksyen Perakaunan Kewangan – Syalinna Majid
 • Seksyen Perakaunan Pengurusan – Zarina Bt Yusuf
 • Seksyen Pemantauan – Fredrick Gupong Ak Tawan
 • Seksyen Perundingan – Masayu Bt Mustafa
 • ​Seksyen Pentadbiran & Kewangan – Masrina Bt Mohd Farid

BAHAGIAN AUDIT DALAM

Fungsi

 • Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit Jabatan/Agensi JPM
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan kepada Jabatan/ Agensi JPM.

Seksyen

 • Seksyen 1 (ICU/MAMPU/PENYELIDIKAN/BIUPA/JKSM/MKSWP/SPKP) - N.T.Shanmuganathan A/L Thilaiampalam

 • Seksyen 2 (JAKOA/SPR) - Jimmy bin Tiven @ Wlliam Stephen

 • Seksyen 3 (JPNIN/KPKK/ISTANA NEGARA) - Mazli Bin Sharudin

 • Seksyen 4 (ILKAP/SPK/JPSWP/PARLIMEN/DEWAN NEGARA/DEWAN RAKYAT/SPA/JAN) - David @ Daud Ibo

 • Seksyen 5 (BAHAGIAN PERLINDUNGAN/SPRM/BPH) - Norsidah Binti Haji Kareem

 • Seksyen 6 (JAKIM/JAWI/JAWHAR/PEJABAT MUFTI/GIACC/BPA/JITU/PMBRR) - Datin Norliza Binti Ghazali

 • Seksyen 7 (MKN/NACSA/APBN/APM) - Norazmi Bin Ibrahim

 • Seksyen 8 (PKPMP) - Nor Azira Binti Mohd Arsnan

 • Seksyen 9 (JPM/SEDIC/UJKT/PENASIT/KABINET/BHEUU/MDI/JBG/SPP/BHGN HAL EHWAL SBH&SRWK) - Afiffudden Bin Annuar

 • Seksyen 10 (SEMUA JABATAN) - Norafiqa Shireen Binti Yusof @ Mohd Nor

 • Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan - Jamilah Binti Abd Jabbar

 

         PENGAUDITAN

         JAWATANKUASA AUDIT

 ​        PAUTAN BERKAITAN AUDIT

 

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Fungsi 

 • Memastikan imej korporat JPM diurus dengan cekap;
 • Berperanan sebagai sekretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan JPM

 
Seksyen Perhubungan Awam, Media & Khidmat Pelanggan

Ketua Seksyen: Helmy bin Hamid

 • Unit Perhubungan Awam & Media

 • Unit Aduan & Khidmat Pelanggan

 • Unit Fotografi

 • Unit Pentadbiran & Kewangan


Seksyen Komunikasi Strategik

Ketua Seksyen: Mazlina binti Abdul Kadir

 • Unit Media Sosial
 • Unit Komunikasi & Kreatif

PEJABAT PENASIHAT UNDANG_UNDANG

Fungsi
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan perundangan kepada Jabatan/Agensi JPM.

 
Seksyen

 • Pejabat Penasihat Undang-Undang - Datuk Almalena Sharmila Binti Dato' Dr. Johan

UNIT INTEGRITI

  Fungsi
 • Tadbir Urus - Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Pengukuhan Integriti - Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Pengesanan dan Pengesahan :
 • a) Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. b) Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Pengurusan Aduan - Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Pematuhan - Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Tatatertib - Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.
Seksyen
 • Seksyen Pengukuhan dan Pematuhan Integriti – Majdi Bin Mohamad Nor
 • Seksyen Tatatertib dan Pengesanan & Pengesahan - Norhafizah Binti Johar
 • Seksyen Aduan dan Tadbir Urus - Ahmad Rizal Fahmy Bin Abdullah Zawawi
 • Seksyen Pentadbiran UIG - Khairul Hamizu Bin Yusof
 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Fungsi

 • Membangun, menyenggara dan memantau sistem aplikasi dan laman web yang menyokong fungsi dan operasi jabatan;
 • Mengurus operasi dan infrastruktur rangkaian, pusat data dan keselamatan ICT jabatan;
 • Menyedia dan menyenggara kemudahan perkakasan ICT dan khidmat sokongan teknikal;
 • Menyelaras dan memantau permohonan perolehan, pembangunan dan pelaksanaan projek ICT; dan
 • Mengemaskini, menyelia dan menguruskan pelaksanaan sistem perdana HRMIS dan sistem bersepadu iGFMAS di peringkat jabatan.

Seksyen

 • Seksyen Infrastruktur ICT – Puan Engku Nasmira Binti Raja Omar
 • Seksyen Aplikasi – Puan Nor Rasyidah Binti Haminudin

BAHAGIAN DASAR & PERANCANGAN STRATEGIK

Fungsi

 • Menyelaras dan mengurus hal-hal berkaitan Memorandum / Nota  Jemaah Menteri Jabatan/ Agensi JPM;
 • Menyelaras jawapan / input / maklum balas Dewan Rakyat dan Dewan Negara;
 • Menyelaras jawapan / input / maklum balas Mesyuarat KSU/KP;
 • Urus setia Mesyuarat Utama JPM;
  • Mesyuarat Pengurusan JPM;
  • Mesyuarat Pengurusan TKSUK;
  • Mesyuarat TKSUK (Sabah & Sarawak);
 • Menyelaras dan memudahcara penyediaan Pekeling Am / Surat Pekeliling Am daripada Jabatan / Agensi JPM;
 • Urusetia Mesyuarat Pelulus set data terbuka JPM;
 • Menggubal dan menyelaras dasar baharu dan menyemak semula dasar sedia ada jabatan/agensi di bawah JPM;
 • Mengawal selia Badan Berkanun Kerajaan dan Syarikat Milik Kerajaan di bawah JPM;
 • Merangka dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik JPM;
 • Menyelaras dan memantau Kerangka Strategik kepada Outcome Based Budget (OBB) JPM;
 • Menyelaras dan memantau Pelan Transformasi Sektor Awam JPM;
 • Menyelaras, memantau dan memudahcara pencapaian KPI Pengurusan Atasan JPM;
 • Memudahcara urusan pewujudan/pembubaran agensi di bawah JPM;
 • Menyelaras dan memantau MyPerformance dan MyPortfolio;
 • Merangka dan melaksana Program / Inisiatif Inovasi;
  • Hari Inovasi dan Kecemerlangan (HIK) JPM;
  • Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK);
  • Anugerah Inovasi JPM;
 • Merangka, melaksana dan memantau Program Inisiatif Kualiti, terutamanya pensijilan MS ISO 9001:2015;
 • Menyelaras dan memantau pematuhan Piagam Pelanggan JPM;
 • Memantau pelaksanaan penilaian Indeks System Star Rating (SSR) dan Ekosistem Sektor Awam (EKSA) di Jabatan / Agensi JPM;